Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Nabídka

1.1. Nabídky jsou nezávazná právní a obchodní prohlášení, která se stávají závaznými pouze v případech, kdy byly vyhotoveny písemnou formou. Nabídky vyhotovené písemně jsou pro prodávajícího závazné.

2. Cena

2.1. Naše cena se rozumí, pokud není domluveno jinak, pro množstevní jednotku námi uvedenou, včetně cla, spotřební daně a dopravy do místa určení v České republice. Cena je bez DPH.

2.2. Cena zohledňuje skutečnosti platné v době vypracování naší nabídky. Společnost ML Schmierstoffe s.r.o. je oprávněna tuto cenu přizpůsobit v případě změny tržní ceny, veřejných dávek a / nebo jiných cenotvorných faktorů (např. nákupních cen, měnových parit, nákladů na přepravu apod.). Rozhodující jsou při tom okolnosti platící v den dodání zboží.

3. Dodávky

3.1. Množství: Účet bude vystaven na základě váhy, objemu nebo počtu kusů, které byly zjištěny v dodavatelském skladu nebo dodavatelském závodě. Při dodávkách v cisternových automobilech s ocejchovaným měřícím zařízením jsou závazná ta množství, která byla zjištěna tímto zařízením.

3.2 Tíhu důkazů nese kupující. Při včasných a odůvodněných reklamacích bude poškozené zboží nahrazeno zbožím bezchybným. Jakákoliv následná reklamace, kromě výměny zboží, je vyloučena. Dodavatel není zodpovědný za další poškození včetně ztráty zisku, pokud poškození bude způsobeno vědomě nebo hrubou nedbalostí odběratele nebo jeho zaměstnance.

3.3. Místo výkonu: Prodávající se bude snažit o promptní dodávky. Pevný termín dodání bude jen tehdy závazný, pokud je to výslovně písemně dohodnuto. Místem výkonu se rozumí, pokud není domluveno něco jiného, místo uvedené v objednávce.

3.4. Převzetí zboží se musí uskutečnit, pokud není domluveno něco jiného, okamžitě a v nerozděleném množství. Při opožděném převzetí kupujícím je prodávající oprávněn, bez újmy na jeho jiných právech, odstoupit zcela nebo částečně od smlouvy bez určení dodatečných termínů. Kupující je povinen vytvořit pro převzetí zboží potřebné technické předpoklady a sám nebo prostřednictvím pověřené osoby dohlížet na převzetí. Za následky zanedbání spolupůsobením ručí kupující. Kupující, případně jím pověřená osoba potvrdí řádné převzetí dodávky razítkem s uvedením data a čitelným podpisem na dodacím listě.

4. Nádrže

4.1. Nádrže kupujícího: Pokud není domluveno nic jiného nebo to není v branži obvyklé, musí být kupujícím bez dovozného a zdarma přistavěny nádrže v čistém stavu. Obsah a kapacita nádrží (sudy, tanky, dopravní prostředky) kupujícího nebudou prodávajícím kontrolovány. Netýká se ho tedy žádné ručení za škody, které vzniknou z důvodů vad, znečištění nebo malé kapacity těchto nádrží.

4.2. Cisternová auta: Vyprazdňování cisternových aut se musí provést bezprostředně po příjezdu. Náklady vzniklé zpožděním kupujícího, jdou na jeho vrub. Kupující ručí za bezchybné příjezdové podmínky k stáčecímu zařízení (šířka příjezdu, dostatečný poloměr pro otáčení, sjízdný povrch, dostatečná výška apod.). Pokud by vyprázdnění cisternového auta bylo nemožné, ručí kupující za veškeré náklady tím vzniklé.

4.3. Kontejnery: Kupující je povinen nakládat s kontejnery zapůjčenými prodávajícím s péčí řádného hospodáře, zvláště dbát na neporušenost plomb na plnicím otvoru. V případě poškození nebo absence plomb prodávající neručí za kvalitu produktu.

5. Platby

5.1. Pokud nebylo domluveno nic jiného, musí být platba provedena na základě faktury za dodané zboží. Po předchozí domluvě mohou být platby realizovány prostřednictvím bankovního převodu, bankovního šeku nebo bankovního inkasa.

5.2. Pokud je kupující ve zpoždění se zaplacením ceny, je prodávající oprávněn fakturovat úroky z prodlení ve výši dle § 502 Obchodního zákoníku a smluvní pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.

5.3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu se nedotýká odstoupení od smlouvy a nároku na náhradu škody.

5.4. Kupující se zavazuje nahradit prodávajícímu veškeré škody, které by mu následkem prodlení s placením kupní ceny vznikly i všechny náklady, které prodávajícímu v souvislosti s vymáháním pohledávek vzniknou (soudní poplatky, náklady právního zastoupení, odplata inkasní společnosti apod.).

5.5. Prodávající je navíc oprávněn odstoupit od smlouvy bez stanovení dodatečné lhůty, pokud je zahájeno insolvenční, konkursní nebo likvidační řízení týkající se majetku kupujícího nebo pokud jsou známy okolnosti, které ohrožují nebo ztěžují vymahatelnost pohledávek prodávajícího

5.6. Prodávající má právo při prodlení plateb nebo při zjištění okolností podle bodu 5.3. před tím domluvené termíny splatnosti změnit a realizovat další dodávky výhradně za podmínky platby předem.

6. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává bez poškození práv kupujícího k jeho použití nebo zpracování v normálním provozu až do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího. Jakékoliv použití tohoto zboží jako ručení vůči třetím osobám je bez souhlasu prodávajícího vyloučeno. Jakékoliv zabavení zboží třetí osobou musí kupující neprodleně oznámit prodávajícímu. Oprávnění kupujícího zboží zpracovávat, používat nebo prodávat končí okamžikem zastavení jeho plateb nebo zahájením insolvenčního, konkurzního nebo likvidačního řízení. V případě, že zboží ve výhradě vlastnictví bude zpracováváno, získá prodávající spoluvlastnictví k novému zboží do výše účetní ceny výhradního zboží v něm obsaženého. Kupující tím postupuje prodávajícímu pohledávku z dalšího prodeje výhradního zboží, přestože tento byl dále zpracován. Kupující je povinen uvést na přání prodávajícího dlužné třetí osoby a jim oznámit postoupení.

7. Vyšší moc

Případy vyšší moci zprošťují prodávajícího jeho závazků po dobu jejich trvání. Totéž platí pro všechny nepředvídatelné nebo na vůli prodávajícího nezávislé poruchy dodávek nebo překážky pro dodávku, jako např. poruchy provozů všech druhů, nedostatek surovin a nařízení veřejných úřadů jakéhokoliv druhu. To se týká také částečného nebo úplného výpadku dodavatelských zdrojů, s nimiž se počítalo. V tomto případě je prodávající oprávněn částečně nebo zcela odstoupit od dodávky nebo dodat jen část, která je v momentě k dispozici. V tomto okamžiku je kupující oprávněn pokrýt potřebu nekrytou prodávajícím jiným dodavatelem tak dlouho, dokud prodávající neoznámí obnovení dodávek.

8. Společná ustanovení

8.1. Jakékoli spory vzniklé mezi smluvními stranami, se smluvní strany zavazují řešit přednostně vzájemným jednáním s cílem řešit spor dohodou. Pokud se stranám nepodaří dosáhnout v předmětu sporu dohody, je kterákoliv strana oprávněna obrátit se s návrhem na řešení sporu na věcně a místně příslušný soud v České republice.

8.2. Všechna oznámení a další úkony včetně právních úkonů, které mají být podle smlouvy, nebo příslušných právních předpisů učiněny písemně, nebo budou učiněny písemně, se budou doručovat druhé straně osobně nebo doporučenou poštou na poslední známou adresu této strany. Smluvní strany se dohodly, že pokud adresát odmítne převzít zásilku nebo pokud se zásilka vrátí odesílateli jako nedoručená, platí, že zásilka byla doručena druhý den po odeslání.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud se některá ustanovení těchto Podmínek stanou zcela nebo s části neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Namísto neplatných, neúčinných a nevykonatelných ustanovení se použijí ustanovení příslušných právních předpisů.

10. Platnost Všeobecných dodacích a prodejních podmínek

Tyto Všeobecné dodací a prodejní podmínky platí, pokud není výslovně písemně domluveno něco jiného nebo pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Platí také tehdy, pokud jsou na objednávkách kupujícího uvedené podmínky jiné s výjimkou, že tyto byly prodávajícím písemně uznány. Tyto Všeobecné dodací a prodejní podmínky nahrazují všechny předchozí a vstupují v platnost od 1. 1. 2014.