Reklamační řád

1. Záruka na produkty
Společnost ML Schmierstoffe s.r.o. prohlašuje, že dodávané produkty splňují specifikace uvedené v technických listech v čase, kdy jsou tyto expedovány k odběrateli.
2. Omezení odpovědnosti
Odpovědnost ML Schmierstoffe s.r.o podle odstavce 1 za vadu kvality se omezuje na náklady na náhradní díly a práci při opravě jakéhokoliv motoru nebo jiného zařízení, které jsou způsobeny vadou v souvislosti s odst. 1
Dodavatel neručí za vady v případě, že:

  • produkt nebude potvrzen jako dodaný originální produkt
  • produkt nesplňuje specifikace výrobce poškozeného zařízení
  • poškozené zařízení nebylo použito v rámci provozních limitů, včetně rychlosti, zatížení, teploty a výměny oleje specifikovaného nebo doporučeného výrobcem
  • poškozené zařízení nemá zdokumentované záznamy o pravidelném servisu v intervalech doporučených výrobcem nebo nemá správné záznamy o údržbě
  • vady byly způsobené po převzetí odběratelem vnějšími vlivy, nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s pomocí kterých dodavatel plnil svůj závazek.

ML Schmierstoffe s.r.o neposkytuje žádné jiné záruky vyslovené nebo předpokládané o vhodnosti produktů pro konkrétní účel.
3. Povinnosti odběratele
Odběratel je povinen zkontrolovat dodané produkty okamžitě po jejich převzetí.
Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží, způsobené při přepravě, je povinen uvést tuto skutečnost při převzetí do dodacího listu.
Reklamace množství nebo jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
V případě, že odběratel má subjektivní dojem, že dodaný produkt neodpovídá parametrům a kvalitě podle technických informací, má právo na ověření vybraných parametrů na základě laboratorního rozboru.
Vzorek pro rozbor odebere pověřený pracovník dodavatele podle postupu na odběr vzorků v závislosti na konkrétním případu nasazení maziva.
Dodavatel do 30 dnů po odběru vzorku obeznámí odběratele s výsledkem řešení reklamace. V případě oprávněné reklamace na dodané zboží náklady na odběr/rozbor a vyhodnocení vzorku nese dodavatel, v opačném případě odběratel.